عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.
درباره سخنرانی / آیت الله شیخ محمد شجاعی (کلیک کنید)

آخرین فایلهای سخنرانی / آیت الله شیخ محمد شجاعی

عنوان زمان

مرحوم آیت الله شجاعی - با هوای نفس نمیتوان به کمال رسید

01:36

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - روایت از حضرت عیسی (ع)

23:17

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - اراده سالک

25:01

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - محاسبه اعمال

24:56

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - مراقبه

22:32

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - سیطره شیطان به انسان و فراموشی ذکر خدا

24:57

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - خشیت پروردگار

24:09

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - اراده ترک گناه و انجام اعمال نیک

24:53

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - ظهور اعمال در برزخ

22:40

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - مخلص و درجات اخلاص

26:38

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - اخلاص مقابل ریا

27:08

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - ریا و فساد عمل

29:00

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - اقسام ریا

26:49

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - ریا و حبط اعمال

29:22

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - نماز و ریا

28:25

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - ریا

29:41

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - مهلکات زبان

29:53

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - دروغ در مقام عمل

30:07

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - از بین رفتن بها به وسیله دروغ

22:09

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - موارد صحّت غیبت

25:43
فایلهای سخنرانی / آیت الله شیخ محمد شجاعی با موضوع   اخلاقی
فایلهای سخنرانی / آیت الله شیخ محمد شجاعی با موضوع   اسماء الله الحسنی
فایلهای سخنرانی / آیت الله شیخ محمد شجاعی با موضوع   سیر و سلوک
فایلهای سخنرانی / آیت الله شیخ محمد شجاعی با موضوع   باطن انسانی و هوای نفس
فایلهای سخنرانی / آیت الله شیخ محمد شجاعی با موضوع   تفسیر قرآن کریم
فایلهای سخنرانی / آیت الله شیخ محمد شجاعی با موضوع   درس اخلاق
فایلهای سخنرانی / آیت الله شیخ محمد شجاعی با موضوع   اخلاص
فایلهای سخنرانی / آیت الله شیخ محمد شجاعی با موضوع   اخلاق