عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

آخرین فایلهای قرآن کریم / محمود عبدالحکم

عنوان زمان

محمود عبدالحکم - تلاوت مجلسی سوره مبارکه الرحمن آیات 14-27 - تصویری

08:21

محمود عبدالحکم - تلاوت مجلسی سوره مبارکه الرحمن آیات 14-27 - صوتی

08:21

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه فاتحة الکتاب

00:54

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه بفرة

01:46:00

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه آل عمران

01:05:03

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه نساء

01:09:00

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه مائدة

01:48:00

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه أنعام

57:00

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه أعراف

01:03:00

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه أنفال

23:27

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه توبة

46:55

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه یونس

33:22

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه هود

35:26

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه یوسف

35:19

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه رعد

17:31

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه ابراهیم

18:44

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه حجر

14:39

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه نحل

46:00

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه إسراء

31:20

محمود عبدالحکم- ترتیل سوره مبارکه کهف

34:34
فایلهای قرآن کریم / محمود عبدالحکم با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / محمود عبدالحکم با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / محمود عبدالحکم با موضوع   قرائت قرآن کریم
فایلهای قرآن کریم / محمود عبدالحکم با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره