عضویت العربیة English
امام رضا علیه‌السلام: هر یک از دوستانم مرا با شناخت حقّم زیارت نمى‌کند مگر این که در روز قیامت، شفاعتم از او پذیرفته مى‌شود. وسائل الشیعه

آخرین فایلهای قرآن کریم / عبدالله بن علی بصفر

عنوان زمان

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره فاتحه

00:00:55

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره آل عمران

01:18:39

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره بقره

02:21:15

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره نساء

01:23:21

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره مائده

01:04:19

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره انعام

01:12:55

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره اعراف

01:15:57

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره انفال

00:28:12

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره یونس

00:45:27

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره توبه

00:57:59

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره هود

00:45:25

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره رعد

00:19:41

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره یوسف

00:41:33

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره ابراهیم

00:19:07

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره نحل

00:43:39

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره حجر

00:15:37

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره اسراء

00:37:41

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره مریم

00:22:41

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره کهف

00:37:54

قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره انبیاء

00:26:38
فایلهای قرآن کریم / عبدالله بن علی بصفر با موضوع   قرآن مجود
فایلهای قرآن کریم / عبدالله بن علی بصفر با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره