آخرین فایلهای آموزش قرآن

عنوان زمان

آموزش سوره تکاثر | تولیدی راسخون

00:01:54

آموزش سوره عصر | تولیدی راسخون

00:01:06

آموزش سوره همزه | تولیدی راسخون

00:01:31

آموزش سوره فیل | تولیدی راسخون

00:01:20

آموزش سوره قریش | تولیدی راسخون

00:01:16

استاد حامد شاکر نژاد - آموزش زیر و بم و نحوه قرائت قرآن

12:31

آموزش سوره ماعون | تولیدی راسخون

00:01:27

آموزش سوره کوثر | تولیدی راسخون

00:00:57

آموزش سوره کافرون | تولیدی راسخون

00:01:32

آموزش سوره نصر | تولیدی راسخون

00:01:09

آموزش سوره مسد | تولیدی راسخون

00:01:17

آموزش سوره توحید | تولیدی راسخون

00:00:54

آموزش سوره فلق | تولیدی راسخون

00:01:08

آموزش سوره ناس | تولیدی راسخون

00:01:13

آموزش اختلاف قرائت قرآن کریم - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه 1

26:54

آموزش اختلاف قرائت قرآن کریم - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه 2

18:21

آموزش اختلاف قرائت قرآن کریم - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه 3

29:16

آموزش اختلاف قرائت قرآن کریم - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه 4

17:59

آموزش اختلاف قرائت قرآن کریم - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه 5

21:28

آموزش اختلاف قرائت قرآن کریم - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه 6

25:14
فایلهای آموزش قرآن با موضوع   کلیپ تصویری
فایلهای آموزش قرآن با موضوع   کلیپ صوتی
فایلهای آموزش قرآن با موضوع   کلیپ تولیدی راسخون
فایلهای آموزش قرآن با موضوع   ابتهال
فایلهای آموزش قرآن با موضوع   حفظ قرآن کریم
فایلهای آموزش قرآن با موضوع   آموزش تجوید قرآن کریم
فایلهای آموزش قرآن با موضوع   آموزش قرآن
فایلهای آموزش قرآن با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای آموزش قرآن با موضوع   کلیپ تصویری
فایلهای آموزش قرآن با موضوع   آموزش
آخرین فایلهای بارگذاری شده