عضویت العربیة English
امام على علیه‌ السلام: فاطمه علیها السلام، همواره مظلوم و از حق و میراث خود محروم بود. امالى طوسى، ص 155
  • راه های کنترل خشم در کودکان - تصویری
  • طریقت گمراهی _ صوفیه و دراویش

آخرین فایلهای قرآن کریم / ولید النائحی

عنوان زمان

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فاتحه

00:00:41

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره بقره

02:00:41

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره آل عمران

01:08:19

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نساء

01:13:08

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مائده

00:53:15

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انعام

00:55:35

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره اعراف

01:02:28

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انفال

00:24:26

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره توبه

00:47:54

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره یونس

00:36:31

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره هود

00:34:48

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره یوسف

00:32:09

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره رعد

00:14:44

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ابراهیم

00:14:47

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره حجر

00:11:26

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نحل

00:32:58

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره اسراء

00:28:24

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره کهف

00:27:47

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مریم

00:17:25

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره طه

00:22:48
فایلهای قرآن کریم / ولید النائحی با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره