جدول محاسبه نرخ دیه در سال 95

در ادامه نرخ اعلام شده دیه در سال 95 بطور کامل آورده شده است.

 

 

نوع ديه

نرخ دیه (به ريال) نوع ديه نرخ دیه (به ريال)

ديه كامل

1,900,000,000 چهار درصد ديه 76,000,000

يك دینار شرعي

1,900,000 چهار و نيم درصد ديه 85,500,000

يك درهم شرعي

190,000 پنج درصد ديه 95,000,000

يك شتر

19,000,000 پنج و نيم درصد ديه 104,500,000

يك ده هزارم ديه

190,000 شش درصد ديه 114,000,000

يك هزارم ديه

1,900,000 شش و نيم درصد ديه 123,500,000

يك صدم ديه

19,000,000 هفت درصد ديه 133,000,000

نيم صدم ديه

9,500,000 هفت و نيم درصد ديه 142,500,000

يك دهم درصد ديه

1,900,000 هشت درصد ديه 152,000,000

دو دهم درصد ديه

3,800,000 هشت و نيم درصد ديه 161,500,000

سه دهم درصد ديه

5,700,000 نه درصد ديه 171,000,000

چهار دهم درصد ديه

7,600,000 ده درصد ديه 190,000,000

پنج دهم درصد ديه

9,500,000 يك دهم ديه 190,000,000

شش دهم درصد ديه

11,400,000 دو دهم ديه 380,000,000

هفت دهم درصد ديه

13,300,000 سه دهم ديه 570,000,000

هشت دهم ديه

15,200,000 چهار دهم ديه 760,000,000

نه دهم درصد ديه

17,100,000 پنج دهم ديه 950,000,000

يك درصد ديه كامل

19,000,000 شش دهم ديه 1،140،000،000

يك و يك دهم درصد ديه

20,900,000 هفت دهم ديه 1,330,000,000

يك و دو دهم درصد ديه

22,800,000 هشت دهم ديه 1,520,000,000

يك و سه دهم درصد ديه

24,700,000 نه دهم ديه 1,710,000,000

يك و چهار دهم درصد ديه

26,600,000 نصف ديه كامل 950,000,000

يك و پنج دهم درصد ديه

28,500,000 ثلث ديه كامل 633,333,333

يك و شش دهم درصدديه

30,400,000 ربع ديه كامل 475,000,000

يك و هفت دهم درصدديه

32,300,000 خمس ديه كامل 380,000,000

يك و هشت دهم درصد ديه

34,200,000 چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل 304,000,000

يك و نه دهم درصد ديه

36,100,000 چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل 152,000,000

دو درصد ديه

38,000,000 يك پنجم از يك دهم ديه كامل 38,000,000

دو و نيم درصد ديه

47,500,000 يك سوم از يك دهم ديه كامل 63,333,333

سه درصد ديه

57,000,000 نصف دیه کامل 950,000,000

سه و نيم درصد ديه

66,500,000 ديه كامل در ماههاي حرام 2,533,333,333

 

منبع : وبسایت وکیل

/117/