مثال مرگبار

مثال مرگبار

به من چه! عجب غطلی کردما!