سوره توبه به تفکیک آیه
عنوان زمان
آیه 2 00:27
آیه 3 00:45
آیه 4 00:34
آیه 5 00:36
آیه 6 00:21
آیه 7 00:31
آیه 8 00:21
آیه 9 00:18
آیه 10 00:15
آیه 11 00:19
آیه 12 00:33
آیه 13 00:31
آیه 14 00:16
آیه 15 00:16
آیه 16 00:26
آیه 17 00:24
آیه 18 00:32
آیه 19 00:32
آیه 20 00:24
آیه 21 00:15