رازهای شکفتن
نویسنده وبلاگ

محققان ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ، 80 ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻭ 80 ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 40 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺩﺍﺩﻧﺪ . ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ 40 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﻙ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .  
ﺩﮐﻮﺭﺍﺳﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﮎ، ﻓﺮﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﮎ
ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ ، ﺁﻫﻨﮕﻬﺎ ﻭ ﺍﺧﺒﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﯾﻮ
ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 40 ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .
ﺍﯾﻦ 160 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ : ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﯼ
ﺳﺮ ، ﺭﻧﮓ ﻣﻮﯼ ﺳﺮ ، ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ، ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪﻥ ، ﻟﺮﺯﺵ
ﺩﺳﺘﻬﺎ ، ﻟﺮﺯﺵ ﺻﺪﺍ ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ... ﺑﻌﺪ ﺍﯾﻦ 160 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﻙ ﺑﺮﺩﻧﺪ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ 5 ﺍﻟﯽ 6 ﻣﺎﻩ ﻛﻢ ﻛﻢ
ﭘﺸﺘﺸﺎﻥ ﺻﺎﻑ ﺷﺪ ، ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻧﺪ ، ﻟﺮﺯﺵ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺑﻄﻮﺭ
ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺖ ، ﻟﺮﺯﺵ ﺻﺪﺍ ﺧﻮﺏ ﺷﺪ ، ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ
ﻣﺜﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻮﺍﻥ ، ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﯽ ﺷﺪﻥ ﻛﺮﺩ ،
ﭼﯿﻦ ﻭ ﭼﺮﻭﻛﻬﺎﯼ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺖ .ﻋﻠﺖ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ؟


ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 40ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﻛﺮﺩﻧﺪ ، ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺷﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ 40 ﺳﺎﻝ
ﺟﻮﺍﻧﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ . ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺭﺍﻩ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫﺘﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎﺯ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ...ﺷﺎﺩ ﻭ ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ


[ سه شنبه 18 مهر 1396  ] [ 08:53 ق.ظ ] [ عبدالله اسرافیلی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Rsekhoon :.
درباره وبلاگ


خدايا از تو مي خواهم که طبع ما را آنقدر بلند کني که در برابر هيچ چيز جز خدا تسليم نشويم. دنيا ما را نفريبد، خودخواهي ما را کور نکند. سياهي گناه و فساد و تهمت و دروغ وغيبت ، قلب هاي ما را تيره و تار ننمايد. خدايا! به ما آنقدر ظرفيت ده که در برابر پيروزي ها سرمست و مغرور نشويم. خدايا به من آنقدر توان ده که کوچکي و بيچارگي خويش را فراموش نکنم و در برابرعظمت تو خود را نبينم."

آمار سایت
كل بازديدها : 144994 نفر
كل مطالب : 826 عدد
تعداد کل نظرات: 14 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: دوشنبه 9 آبان 1390 
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه 22 شهریور 1397 
امکانات وب