بهائیت، فرقه ای با خدای مرده

 

بهائیان از همان اوایل صدور الواح و نوشته ها و تالیف کتاب ها و مواردی از این دست تا به امروز، برخی موارد را در اکثر نوشته های خود تکرار کرده اند؛ که به نوعی ترجیع بند نوشته های آنها شده است. یکی از آنها پاک بودن و طاهر و معصوم بودن قره العین است که در نوشته قبلی به صورت مختصر به آن پرداختم. یکی دیگر از این ترجیع بندها که می توان گفت از مهم ترین ترجیع بندهای بهائیان است، ادعای خدایی حسینعلی بها می باشد. بهائیان در اکثر نوشته های خود، به این موضوع پرداخته اند که بها در هیچ جایی ادعای خدایی نکرده است.

در کتاب اقدس، که از جمله مهم ترین کتب این جماعت می باشد، در جاهایی ادعاهای مختلفی توسط حسینعلی بها شده است که در ادامه به آنها می پردازم.

در کتاب اقدس خطاب به حاکم برلین می گوید:

قل یا ملک برلین اسمع الندا من هذا الهیکل المبین

انه لا اله الا اناالباقی الفرد القدیم.

بگو این حاکم برلین بشنو این ندا را از هیکل مبین(از القاب بها)

که نیست خدایی جز من که باقی و فرد و قدیم است.

در جای دیگر می گوید:

یا معشر الامرا اسمعوا ما ارتفع من مطلع الکبریاء انه لا اله الا انا الناطق العلیم.

می گوید:

یا ملاء الانشا اسمعو نداءمالک الاسماء انه ینادیکم من شطرالسجنه الاعظم انه لا اله الا انا المقتدر المتکبر المتسخر المتعالی العلیم الحکیم.

ای کسانی که می شنوید، بشنوید صدای مالک اسماء الهی را که شما را می خواند از وسط زندان بزرگ که همانا نیست خدایی جز منِ مقتدر متکبر متسخر متعالی علیم حکیم.

 

البته معلوم نیست که این چه خدایی است که با همه این صفات مقتدر متکبر متسخر متعالی علیم حکیم، در زندان است و از زندان این ندا ها را به گوش عالمیان می رساند. خدای زندانی، در زندان به، تا میان خلق.

ادعای خدایی بها را از جاهای دیگر هم می توان اثبات کرد. آنجا که قبله را مقام اقدس خودش قرار می دهد و پس از مرگش قبر او به عنوان قبله گاه بهائیان مشخص می شود و همچنین محل حج بهائی نیز همان جا معین می گردد و بهائیان برای برگزاری حج، بایستی به عکا بروند.

در هیچ یک از ادیان توحیدی دیده نشده که قبر پیامبر آن دین، قبله گاه اهل آن دین باشد.(البته در دین بودن یا نبودن بهائی گری حرف ها هست) در اینجا یا بها خود را خدا خوانده که خودش را قبله گاه بهائیان قلمداد کرده و یا اینکه بهائیان خداپرست نیستند و آدم(بت) پرست هستند که قبله گاهشان قبر یک فرد از نوع بشر می باشد.

آنچه که می توان گفت آن است که بر اساس همین مستندات مختصر، بهائیان و مرام آنها در سلک ادیان توحیدی قرار نمی گیرد و در پایه و مقام فرقه های دست ساز جعلی و بشری قرار می گیرد و البته، ننگ استعماری بودنش هم که همواره بر پیشانی سردمداران و پیروان این فرقه هست و خواهد بود.

http://bahaism.persianblog.ir/post/11/