شهادت شوخی نیست
آسمان فرصت پرواز بلندی است ولی / قصه این است چه اندازه کبوتر باشی