کمپوست

کمپوست

کمپوست

کمپوست یک فرایند زیست شیمیایی است در فرایند تولید کمپوست که اکسایش سریع موادالی و واجد مرحله گرمایی(45/65سانتی گراد) است ریزجانداران گرما و  دی اکسید کربن  و اب تولید میکنندومواد الی غیر همگن به مواد شبه هوموسی پایدار تبدیل میشوند.


+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  09:11 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 0