نسبت تقریبی c:nبعضی از مواد

نسبت تقریبی c:nبعضی از مواد

نسبت تقریبی c:nبعضی از مواد

مواد

C:n

مواد

C:n

ادرار

2:1

سرخس

48:1

خون خشک

4:1

کاه

80:1

کود خوکی

5:1

هرس درختان

100:1

کود مرغی

10:1

پوست درختان

100:1

بریده چمن

12:1

روز نامه

500:1 /200:1

ضایعات آشپزخانه

12:1

خاک اره

500:1

کود گاوی گوشتی

14:1

ضایعات الی باغی

20:1

علف هرز دریایی

19:1

خزه

10:1

 

+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  09:15 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 0