شاخصهای پایداری کمپوست

شاخصهای پایداری کمپوست

شاخصهای پایداری کمپوست

 

برای دریافتن اینکه کمپوست رسیده است(پایدار شده است) از روشهای زیر استفاده می شود

دمای توده :معمولا در اقلیم های معتدل اگر دمای توده کمپوست بیش از هشت درجه گرمتر از هوای اطراف باشد کمپوست ناپایدار ونارس می باشد.

سرعت تنفس :به غیر از کمپوستهای سرد خشک ویادارای شوری زیاد که استثنا میباشند درکمپوستهای پایدارفعالیت زیستی  ومصرف اکسیژن بسیار کم می باشد.

نسبت c:n : این نسبت معمولا در طول فرایند کاهش می یابد ومعنی آن این است که نیتروژن کمپوست پایدار به راحتی آزاد نمی گردد. نسبت 30:1 به معنی آلی شدن خاک ونسبت 20:1 به معنی پایدار بودن کمپوست می باشد (در صورتی که این نسبت قبل از فرایند بیشتر بوده باشد)


+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  09:16 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 0