کنترل بیولوژیک آفات

کنترل بیولوژیک آفات

 کنترل بیولوژیک آفات

کنترل بیولوژیک در مرحله اول برای کنترل علفهای هرز حشرات وکنه ها استفاده می شود.

در مواردی اندک مهره داران و حلزونهای آفت نیز هدف قرار گرفته اند.

دشمنان طبیعی اجزای اصلی کنترل بیولوژیک هستند.معمولی ترین نوع دشمنان طبیعی علیه آفتهای حشره ای پارازیتوئیدها میباشند.

همه مراحل زندگی حشرات میتواند پارازیته شود.زنبورهای تریکوگرام که به تخم حشرات حمله می کنند پارازیتوئید تخم می باشندوگونه هایی که به لاروها حمله میکنند پارازیتویید لارو نامیده میشوند.

پارا زیتوئیدهایی که لاروهایشان داخل بدن میزبان رشد میکنند پارازیتوئید داخلی و آنهایکه در بیرون بدن میزبان رشدمی کنند پارازیتوئید خارجی نامیده می شوند.


+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  09:20 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 0