مقایسه غلظت عناصر غذایی در ورمی کمپوست

مقایسه غلظت عناصر غذایی در ورمی کمپوست

غلظت عناصر غذایی در ورمی کمپوستهای تهیه شده از دو نوع کرم خاکی  فوتیدا و اگزکاواتوس و کود گاوی به درصد

غلظت عناصر غذایی

e.foetida

p.excevatus

کود گاوی

نیتروژن کل %

0.60

0.66

0.55

فسفر کل%

1.34

1.93

0.75

پتاسیم کل %

0.40

0.42

2.30

پی هاش

7.4

7.00

7.20

 
فضولات کرمهای خاکی اغلب دارای نیتروژن فسفر و پتاسیم به میزان 5 تا 11 برابر بیشتر از خاکند ودر طول فرایند میزان کلسیممنیزیوم وعناصر کم مصرف نیز افزایش می یابند شواهد زیادی وجود دارد که فعالیت کرمهای خاکی باعث تسریع معدنی شدن مواد آلی وتجزیه پلی ساکاریدها افزایش مواد هوموسی وکاهش نسبت کربن به نیتروژن وکاهش قابلیت عناصر سنگین میشوند.

+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  09:21 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 0