خصوصیات خاص ورمی کمپوست

یکی از دلایل ارجحیت استفاده از ورمی کمپوست جمع شدن خصوصیتهای چند محصول بهبود دهنده خاک در این محصول می باشد که در زیر به بعضی از آنها اشاره میکنم .

ضایعات آلی به سرعت توسط کرمهای خاکی خرد وتجزیه می شوند ومحصول این فرایند موادی است پایدار غیر سمی وباساختمان مناسب که ارزش اقتصادی زیادی دارد ومی توان از آن به عنوان بهساز خاک برای پروراندن گیاهان استفاده کرد . ورمی کمپوست مواد شبیه به پیت با ساختمان تهویه ای وتخلخل وزهکشی مناسب است .این محصول موازنه مناسبی از عناصر غذایی را دارد و میتواند به عنوان کود کامل مصرف شود . ورمی کمپوست دارای بافت بهتر خصوصیات اصلاح کنندگی خاک مناسبتر ودرصد پتاسیم فسفر ونیتروژن بیشتری است .از دیگر خصوصیات مهم ورمی کمپوست کنترل کنندگی بیماریهای گیاهی می باشد.


+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  09:23 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 0