‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.9.12 بنا به پیشنهاد شماره 8676.1.5.53 مورخ

1366.9.12 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری

مصوب تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون و تبصره‌های ذیل

آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی‌قانون مذکور تصویب نمودند.

‌در قسمتی از شهرستان بافق تابع استان یزد تعداد 3 دهستان شامل روستاها، مزارع و

مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه1.250.000 ضمیمه به شرح زیر

ایجاد و تشکیل گردد.

‌به مرکزیت روستای بساب مشتمل بر 74 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر.

1 - شیطور، 2 - دولت‌آباد، 3 - باجگان، 4 - بساب، 5 - احمدآباد،

6 - برکوییه، 7 -تاشکوییه، 8 - تکنو، 9 - جعفرآباد، 10 - جعفرآباد کهنوج،

11- حاجی‌آباد، 12 -حسین‌آباد، 13 - حکیم‌آباد، 14 - ده حاجی، 15 - ده سعید،

16 - ده علی‌حسین، 17 -دهنوییه، 18 - رحمان‌آباد، 19 -‌شریف‌آباد، 20 - علی‌آباد بساب،

21 - رسول‌آباد،22- فیروزآباد، 23 - گبروئیه، 24 - کرمانی، 25 - کشکوییه،

26 - کمال‌آباد، 27 -گرگین‌آباد، 28- محمدآباد، 29 - محمودآباد، 30 - مزرعه گودشورو،

31 - معدن تاجر،32 - معدن کوه قلعه، 33 - موری‌آباد، 34 - مؤمن‌آباد، 35 - نصرت‌آباد،

36-اکبرآباد، 37 - پای‌یکه‌بند، 38 - چاه صفایی، 39 - ده کوچک، 40 - دهنو رضویه،

41 -ده‌باشی، 42 - ده بالا، 43 - ده تک، 44 - دهک علیا، 45- دهک سفلی،

46 - شرکت طلوع،47 - فرح‌آباد، 48 - مزرعه آخوند، 49 - جلال‌آباد، 50 - رحمت‌آباد،

51 -جلال‌آباد، 52 - حسین‌آباد، 53 -‌منصوری، 54 - جوزوئیه سفلی، 55 - جوزوئیه علیا،

56 - دشستان، 57 - ترشی شوئیه، 58 - چناروئیه، 59 - خوسف، 60 - سنباتوئیه، 61

-‌درزردآلو، 62 - ده ملک، 63 - خرموتوئیه، 64 - موزوئیه، 65 - کبوئیه،

66 -همت‌آباد، 67 - بشکان، 68 - مظفرآباد، 69 - بنز شکوئیه، 70 -‌لطف‌آباد،

71 - ده زینل، 72 - ده امیرابراهیم، 73 -بید بشکون، 74 - جهادآباد

تذکر = نام روستا‌ی21 دهستان فوق قبلاً عیش‌آباد بوده است که

بر اساس این تصویب‌نامه به رسول‌آباد تغییر می‌یابد،نظرات 1