من نمیدونم مسول حدر رفتن پول وسرمایه مردم تو این طرح کیه !

اگر کمی در عکس دقت کنید می بینید که حوض(استخر) مثلثی شکل   وسط عکس  به علت عدم محاسبه شیب موجود در باغها وعدم تناسب خاکبرداری وزیرسازی ان همیشه نصفش  خالی میباشد.نظرات 0