امروز روز شهادت یک مرد است

امروز، روز شهادت این مرد بزرگ است.

شادی روحش صلوات!
 

بسته هفته 35 مسجدنما: