سه راه حل برای مشکل ما

مشکل ما سه راه حل دارد: خواندن، خواندن و خواندن.

البته از راه حل چهارمی می توان سخن گفت که آن هم خواندن است. مطالعه را به عنوان یک فریضه قطعی دربرنامه خود وارد کنید.

(حسن رحیم‌پور ازغدی)