یک بیت شعر مهدوی

روز جمعه است.

روز امام زمان

دلمون رو با یک بیت شعر خوش کنیم:


نگاه منتظرانت فسرد و مى ترسم
كه پژمُرَد همه گل هاى انتظار، بيا!