من عاشق محمدم

و چگونه گمان می کنند که با پاشیدن خاک بر چهره خورشید،
می توانند حیات بخشی و روشنایی اش را خاموش کنند؟!