یک شعر سامی یوسف

سامی یوسف چند کار درباره حضرت رسول دارد. می توانید آنها را از بچه های قلم دریافت کنید. مثلا این یکی (+) از کارهای قشنگ اوست با عنوان یا مصطفا در مدح حضرتش.

متن شعر:

Mustafa, Mustafa, Mustafa
مصطفی، مصطفی، مصطفی

Ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa
ای مصطفی،ای مصطفی، ای مصطفی

Allahumma salli ‘alal Mustafa
خدایا درود ورحمتت را بر مصطفی بفرست

Mustafa, Mustafa, Mustafa
مصطفی، مصطفی، مصطفی

You’re our prophet, Our beloved,
تو پیامبر ما و محبوب ما هستی

Truly you are, Most just and kind
براستی که تو عادلترین و مهربانترین (انسان ها) هستی

Allahumma salli ‘alal Mustafa
خدایا درود ورخمتت را بر مصطفی بفرست

Ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa
ای مصطفی،ای مصطفی، ای مصطفی

You’re the Guide Sent by Allah
تو راهنمایی هستی که توسط الله فرستاده شده ای

To lead us Towards the light
تا ما را به سوی روشنایی راهنمایی کنی

In your manners
در رفتارت

And in your deeds
و در کردارت

All the Prophets You did exceed
تو از تمام پیامبران پیشی گرفتی