آقازاده های ما و آنها

آنها آقازاده دارند

آنها در صف اول مبارزه با صهیونیسم و دشمنان ملت و امت اسلامی و شهادت حضور دارند

ما هم آقا زاده داریم

اینها در صف اول وطن فروشی و رانت خواری و فساد مالی و امنیتی و آشوب طلبی حضور دارند...

شهادت «جهاد مغنیه» چهارمین فرزند از خاندان بزرگ علم و مبارزه مغنیه بر «آقا» تبریک و تسلیت باد...

متن از آب و آتش