کتاب مدیریت صالحین

کتاب «درآمدی بر مدیریت صالحین؛ رویکردی آینده‌نگر» اثری از آقای «محمدمهدی ذوالفقارزاده» و چاپ انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) میباشد و نگاهی به ویژیگی های مدیران در حکومت مطلوب مهدوی دارد.

نوبسنده در مقدمه کتاب اشاره می دارد آینده را جاذبه‌ای است که همگان را شیفته تفکر پیرامون آن می‌کند. انسان به آگاهی از سرنوشت جهان، سمت و سوی حرکت تاریخ بشری، برنامه‌ها و صحنه‌های جهان، سمت و سوی حرکت تاریخ بشری، برنامه‌ها و صحنه‌های پیش روی جامعه بشری در آینده، نحوه زندگی در آینده دور یا نزدیک، تحقق یا عدم تحقق وعده‌های ادیان و مکاتب پیرامون آینده و … تمایل نشان می‌دهد.

sa

از سوی دیگر امروزه شناخت صحیح ماجراها و حوادث آینده و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس آن، از مهمترین نیازهای جوامع است. جامعه اسلامی با توجه به داشتن منابعی بسیار غنی و قیمتی، نسبت به آینده بی‌توجه و یا کم‌توجه بوده؛ عزم باید و شاید را جهت پی بردن به فضای در پیش روی آینده، برنامه‌ها و بایسته‌های آن، از خود نشان نمی‌دهد.

این مار و جبران چنین نقیصه‌ای، دغدغه اصلی نگارنده می‌باشد. کانون توجه و هدف اصلی نویسنده در این کتاب، آینده موردنظر الهی در «آخرالزمان» و «ظهور» و «مدیریت در این فضا» معطوف گشته است و به طور خاص بر ویژگی‌های مدیران چنین فضایی در آینده مرکز دارد. بر همین اساس، کتاب حاضر در چهار بخش تنظیم شده است.

بخش اول کتاب با عنوان «چرا و چگونه آینده‌شناسی»، نگاهی دارد به شناخت چرایی و چگونگی آینده‌شناسی و نیم‌نگاهی به چیستی آن.

در بخش دوم نیز با عنوان «ارائه تصویری قرآنی از آینده»، با عنایت به مباحث مطرح شده در بخش نخست (مبنی بر ضرورت و چگونگی آینده‌شناسی) به ارائه تصویری قرآنی از آینده اختصاص دارد که عبارت پرمعنی و جدید «بهشت ظهور»، حاصل نتایج این بخش است.

اما محور اصلی کتاب را می‌توان بخش سوم با عنوان «ارائه تصویری قرآنی از مدیران آینده»، دانست که در آن به بررسی و معرفی صفات و ویژگی‌های مدیران آینده جامعه بشری پرداخته شده است. در این بخش، با استدلال‌های گوناگون و با کنکاش در آیات و احادیث و تعقل در این چارچوب، «صالحیت» به عنوان یک صفت جامع معرفی گشته و از «صالحان» به عنوان مدیران آینده جامعه بشری یاد شده است.

بنای این بخش از تحقیق، جمع‌آوری و احصاء ویژگی‌ها و منطق و تفکر آنان است. در انتهای این بخش هم تلاش شده است تا با ترسیم اجمالی فضای آخرالزمان در پیش رو، ضرورت حضور صالحین در آخرالزمان و جایگاه «مدیریت صالحانه» و «عمل صالح» ایشان روشن گردد.

در بخش پایانی کتاب نیز، نتایج، پیشنهادات و نواوری تحقیق لحاظ شده است. حسن کار انجام شده در این کتاب، آن است که قرآن‌محوری در مطالعات اسلامی به ویژه حوزه مدیریت اسلامی را به عنوان یک اصل کلیدی مدنظر بوده و با استفاده از دانش بشری در حوزه مدیریت با نگاهی اسلامی و قرانی، به طراحی مدلی جدید و سیمایی نو رو آورده است.

علاقه مندان جهت تهیه این کتاب می توانند از این لینک استفاده کنند.