پوستر جدیدی از شهید ذوالفقاری

 

zolfaghari3للحق

طرح نوشت : سهم من همیشه از رفتن دوستان ام، طراحی پوستر بوده و تشییع و الخ …  چه تکرار تلخ آلودی!

کاملا بی ربط : شهادت، به آسمان رفتن نیست … به خود آمدن است …