کارت جوانه های مسجدی مسجدنما

 

یکی از دوستان مسجدنما در مسجد صادقیه این طرح رو برامون فرستادن. 

این کارت را می‌‌توانید به نوجوانان جذب شده به مسجد بدهید تا با داشتن آن احساس هویت مسجدی بودن در آنان تقویت شود. 

برای دریافت طرح در اندازه اصلی روی تصویر تلیک کنید: