اخلاص و تلاش

شهید حسن باقری:

 🖊 اگر دو چیز را رعایت بکنی، خدا شهادت را نصیبت میکند. یکی #پر_تلاش باش و دوم #مخلص! 
این دو تا را درست انجام بدی خدا شهادت را هم نصیبت میکند.
|#شهدا | #راه |
@BasijisuRC