محمد...

محمد 🍡

اسم پسرم را گذاشته بودم محمد. سرش را خم کرد و گفت: «محمد.»

سرش را برد پایین تر، گفت: «محمد.»
نزدیک بود سرش بیاید روی زمین. گفت: "جانم محمد. پدرم و مادرم و تمام عالم فدای جدم محمد."

نگاهش میکردم.
- مبادا ناراحتش کنی! مبادا با او بد حرف بزنی! مبادا بزنی اش. خانه ای که در آن اسم «محمد» باشد، هر روز تقدیس میشود.

سیره ی عملی اهل بیت ؛ کاظم ارفع 

🍭 @karimaneha