پای درس امام صادق

ابن ابی عمیر از مرازم بن حکیم نقل می کند که گفت: با محمد بن مصادف همسفر شدم، چون به مدینه رسیدیم من بیمار شدم و او به مسجد می رفت و مرا تنها می گذاشت. از این موضوع به مصادف (پدر محمد) شکایت کردم، او جریان را به امام صادق (ع) گفت. امام برای من پیام فرستاد: نزد دوستت بنشینی، برتر است از نماز در مسجد.
وسائل، 9/400