کتاب سیاست و خردمندی دکتر شریعتمداری

سیاست و خردمندی ازجمله کتاب‌هایی است که خاطرات تاریخی و سیاسی دکتر علی شریعتمداری را بازتاب می‌دهد. علی‌محمد گودرزی این #کتاب را گرد آورده و امیرکبیر آن را چاپ کرده است. 
http://yon.ir/Rq1i
@Rabnews