کتاب تمام مردان شاه

کتاب تمام مردان شاه در #ترکیه به چاپ سوم رسید. مردم منطقه انقلاب اسلامی را از کتاب های اروپاییان میشناسند تا ایرانی ها. اساسا انقلاب اسلامی هیچ کتاب تاریخی متقن و معتبری در جهان برای ارائه خوانش دقیقی از خود ارائه نداده است.
نکته: کتاب خاطرات فرح در ج. آذربایجان چند سال پیش  جزء پر خواننده ترین آثار بود که در هر کتاب فروشی ای میشد آن را پیدا کرد.
یک قدم زدن در کتاب فروشی های سنتی کوچه پس کوچه های نجف هم نشان دهنده آن است که تقریبا تمام کتاب های غربی که نگاهی انتقادی به ایران دارند اصلی ترین منبع مطالعاتی مردم منطقه در مورد ایران است.

مسعود صدر