چیست یاران طریقت بعد از این،‌ «تدبیر» ما؟!

هسته اصلی گفتمانی دولت تدبیر، بحث "دیپلماسی تعامل" است و منظور از تعامل نیز "تعامل با کدخدا" است و نه تعامل با رعیت!

لیکن با آمدن ترامپ #تعامل_نا_پذیر سیستم دولت تدبیر دچار یک بحران هویت شده است ... که ... حالا اصلاً برای چه آمده؟

@ham_sohbat