برای تو که به حرف خدا توجه نمی‌کنی!

نماز جماعت صبح شهید صیاد شیرازینماز صبح #صیادشیرازی #مسجدنما @masjednama