خواصی چون مالک اشتر نخعی نیاز داریم

 

خواصی مالک اشتر گونه!
:memo:پس از قتل عثمان مردم به سمت خانه ی طلحه حرکت کردند که با او به عنوان خلیفه ی بعدی بیعت کنند. این جریان را عایشه رهبری می کرد که به خلافت رسیدن طلحه برای او بسیار مفید و البته ضروری بود. دراین میان یک نفر تمام نقشه هایشان را نقش بر آب کرد. مالک اشتر به نظر این حقیر #جهادی عمل کرد. جریان را طوری عوض کرد که هرچند تعداد توده های علوی از توده های غیر علوی کمتر بود ولی #گفتمانشان غلبه کرد و توده ی مردم به سمت خانه ی علی ابن ابیطالب رفتند. در دوران ما اگر ظاهرا خانه ی علی و طلحه در کار نیست و بحث خلافت هم مطرح نمی شود ولی نیاز شدیدی به #مالک_اشتر احساس می شود. خواصی مالک گونه نیاز داریم که جریان ساز باشند و به موقع توده ی مردم را به سمت #حق و حقیقت راهنمایی کنند. انگار #عافیت_طلبی بر برخی خواص ما غالب شده است. منظور این جانب از خواص لزوما اشخاص خاصی نیست و می تواند تمام نهادها و نیروهای #خودجوش و #انقلابی را شامل شود؛ شاید بسیجی هایمان، رزمندگانمان، دانشجوهایمان و...
پ ن: این متن به هیچ شخص یا نهاد خاصی باز نمی گردد و هدف تخریب هیچ کدام نیست. فقط حرف دل یک جوان بانشاطِ #حزب_اللهی است.
امیرمحمدمؤذن فراشاه(عماد)

@hezb_e_allah