انتخابات، تازه جالب شد!

با ثبت‌نام دکتر محمود احمدی‌نژاد، خبرهای انتخابات هم جالب شد!
fna.ir/R8E6E6