جهادی باشیم مثل عبدالله

اگر بعد از حدود ده سال از فوت #حاج_عبدالله_والی، همچنان برگه های رای از صندوق های بشاگرد به نفع جریان انقلابی بیرون می آید، پس ما داریم راه را اشتباه می رویم.
لطفا خود عمار پندارها و بصیرت پراکنان به جای برگزاری جلسات نخبگانی و ...، لباس کار بپوشند و برای مردم جان بدهند.
منبع: آنتی حزب‌اللهی