برای شهید محسن حججی

#شهید_محسن_حججی

تو مگر کجا بودی ؟! 
به فدای سر بریده ای که فضای مجازی را معطر کرد ،
چند روزی بود که فضای مجازی آلودتر شده بود !
 مثل فضای تهران در آلوده ترین روزهایش ،
 مثل فضای جنوب در روزهای پر گرد و غبارش 
مثل روزهای انتخابات و دروغها و تهمت ها و توهین های بعضی ها 
مثل فاجعه قتل آتنا 
مثل حادثه مرگ بنیتا
مثل بازی زشت دو فوتبالیست 
و از همه بدتر 
مثل صانحه سخیف مجلس
باید نگاه می کردی و احساس حقارت می کردی 
باید می دیدی و می سوختی 
باید می نگریستی و می گریستی 
باید .... 
که یکباره تو به صحنه آمدی 
که یکباره تو وارد این فضا شدی 
که یکباره این فضا و چشمان دوخته به آن به چشمان تو روشن شد 
و بوی تو این فضا را معطر کرد 
محسن ... تو مگر کجا بودی ...؟!
...
محسن می دانی چه کرده ای و یک تنه به اندازه چند لشکر در میدان نبرد  نابرابر مجازی کار کرده ای ؟
محسن ببخش که در این فضا مجال بیشتر از این نیست ...
#حسین_میرزابیگی_خراسانی

🆔️ @poshte_bam