تشکیلات انقلابی به تخصص هم نیاز دارد!

⭕️ نبود رویکرد تخصصی نشانه توهم بدنه انقلابی!

😞 بچه هایی که تنها تخصص! شان دعوت کردن سخنران است خیلی داریم! فعالان رسانه ای مان بیش از کاربلدهای مان است! نیروهایی که تقریبا در هیچ عرصه ای تخصصی ندارند خیلی داریم! حال آنکه بنظر می رسد تحقق آرمانهای انقلاب توسط #بدنه_مردمی به دو نوع تشکل نیاز دارد: یکی تقریبا هست و دیگری تقریبا نیست! 

🔸 چیزی که تقریبا هست:
تشکلهایی با کارکرد تربیت نیروی #عمومی که هم اینک تشکلهای تربیت محور، مساجد، پایگاههای بسیج و برخی هیئات چنین کارکردی دارند، تقریبا هست. هر چند مهمترین آسیب این تشکلها همین عدم پیوند فکری شان با فکر انقلاب اسلامی است!! البته تربیت ذهن گرا و دور از نیازهای جامعه نیز آسیب دیگر این مجامع است!

🔹 چیزی که تقریبا نیست:
تشکلهایی با کارکردهای #تخصصی که بتوانند در یک نیاز، باری از دوش انقلاب بردارند و مساله ای را حل کنند تقریبا وجود ندارد یا خیلی اندک است! این خودش یک نشانه است از اینکه بدنه انقلابی #متوهم است والا حضور در #مسائل_واقعی انقلاب افراد را خود به خود مجبور می کند که به سمت حل واقعی آنها پیش بروند و برای این منظور هم طبعا نیاز به تخصص است.

@komeilialireza