مذاکره سیاسی یا نصیت و هدایت دینی؟

بسم الله الهادی 

واقعا فرق مفهوم مذاکره در ادبیات دیپلماتیک با مفهوم نصحيت و هدایت در ادبیات دینی برای آقای رئیس جمهور مشخص نیست؟


🆔 @Jabbarpur