برای رفع کدام نیاز آقا آماده‌ای؟

#والمسارعین_الیه_فی_قضاء_حوائجه... در طریق موکب ها تخیلم قد کشید و رفتم به دنیایی که همین الانش حضرت حجت(عج) ظهور کردند. از خودم پرسیدم به چی ت امید داری  که بخواد جزء آدماش حسابت کنه؟ به #درد ش بخوری

با تن سالم که در بیست و خرده سالگی زهوارش در رفته میخواهیم به جنگ آخرالزمان برویم؟ یا با دنیای توئیتر و تلگرام و دانش گاه و نمره و استادش،   علمی حاصل کرده ایم که به کارش بیاییم؟ دین مان درست است یا دنیایمان؟ به چه #درد اش میخوریم.. اصلا برای به درد خوردنمان چه کرده ایم؟ چه می کنیم؟ این را هر روز ار خود بپرسیم... هر روز...

طریق‌نامه- محسن شهمیرزادی