نگاه درست به پول را از امام علی یاد بگیریم

علی(س) پولی به دستشان رسید.ایشان این پول را در دستشان حرکت می دادند و می فرمودند که ای پول، ای دینار، ای درهم، تو آن وقت مال من هستی که تو را خرج کنم. برعکس آنچه معمولا خیال می کنند که می گویند پول تا وقتی که در دست من است مال من است، ایشان فرمودند: پول تا در دست من است مال من نیست، وقتی که پول را خرج کردم آن وقت است که مال من می شود
#مبانی اقتصاد مقاومتی-شهید مطهری(ره)