در اردیبهشت ماه 58 گروهی كه در مطبوعات از آنها تحت عنوان “هیئت 30 نفره اعزامی خلق عرب مسلمان ایران” یاد می شد وارد تهران می شوند تا با دولت مذاكره كنند. این گروه در مصاحبه ای ضمن تاكید بر اینكه مهمترین تضاد مرحله كنونی “تضاد خلق و امپریالیسم” است از چریك های فدایی خلق حمایت می كنند. یكی از خواسته های این جمع تبدیل نام خوزستان به عربستان است. به موازات این حركت در دهم اردیبهشت براساس گزارش رونامه اطلاعات روسای عشایر عرب شهر و روستاهای سوسنگرد، بستان، هویزه در مدرسه علمیه آیت الله كرمی اهواز اجتماع می كنند و ضمن پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی هرگونه توطئه تجزیه طلبی را محكوم می كنند. به تدریج شدت برخوردها و تعارضات بین انقلابیون و ضد انقلابیون در خوزستان بالامی گیرد.