آثار عمیق نماز بر زندگی فردی و اجتماعی

 

این است نماز که باید آن را سرود توحید و یکتاپرستی، سرود حفظ شخصیت انسان، سرود پاکی و فضیلت و سرود صلح و صفا با همه ی بندگان نیکوکار خدا نامید. سرودی که همه ی مسلمانان روزی ۵ بار باید بخوانند تا : 
۱) یاد خدا و ملکات عالی انسان همواره در آن ها زنده بماند. 
۲) از انحراف از راه راست، مصون بمانند. 
۳) از آلودگی به شرک در امان باشند. 
۴) از خود باختگی در برابر زیبایی ها مصون باشند. 
۵) از مرعوب شدن در برابر قدرت های خودکامه مصون باشند. 
۶) از ناسازگاری با بندگان نیکوکار خدا جدا باشند و از مفاسد دیگر روحی مصون بمانند. 
- درست مانند سرودی که سربازان، صبح وشام می خوانند تا روح سلحشوری در آنان 
زنده بماند، یا سرودی که پیشاهنگان می خوانند تا روح نیکوکاری در آنان تقویت شود - 

«اقم الصلوهٔ تنهی عن الفحشإ و المنکر و لذکر الله اکبر الله یعلم ما تصنعون» "عنکبوت،۴۵" 
۷) نماز به آدمی نشاط معنوی خاص می دهد و از پژمردگی و افسردگی جلوگیری می کند