حماسه های 92
فریاد حماسه های خاموشیم ما در رونق اقتصاد می کوشیم ما در لحظه به لحظه ی سیاست امسال پیراهنی از حضور می پوشیم ما