ایران 1500
در صورت تحقق شعار حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی ایران 1500 انشاءالله همان جامعه ارمانی خواهدبود که حکومت امام زمان(عج) دران محقق میشود.