| وب سایت تخصصی نماز | آغاز شد این دفتر برای کسانی که میخواهند محبوب خدا شوند ....قربه الی الله .... برای محبوب شدن نزد خدا چند قدم بیشتر فاصله نداریم .... یاعلی « ارزنـــده تـرین گــوهر مصـود نـــماز است / زیبنــده تـرین هــدیه معبـود نـــماز است / ای دوست بگـو تـا همـه ی خـلق بداننـد / مقصود حق از خلقت موجود نـماز است. »
 
نماز و شکوفه هاي زندگي ويژگى هاى نوجوانان
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : شنبه 8 فروردین 1388 

انـسـان پس از طى كردن دوران كودكى ، وارد عالم جديد و پرجنب و جوش و با طراوت نوجوانى مـى گـردد. دورانـى كـه بـا تـغـيـيـرات ، دگـرگـونـى هـا، رفـتـارهـا، و عـكـس العمل هاى ويژه اى تواءم است .

تـربـيـت و هـدايـت نـوجـوانـان ، بـدون شـناخت صحيح مسائل مربوط به آنان هيچ گاه ميسر نمى گردد.

مـوفـقـيـت و عـدم مـوفـقـيـت والديـن و هـر مـربـى ديـگـر وابـسـتـگـى كـامـل بـه شـنـاخـت درسـت و رفـتـارهـاى سـنجيده مربيان دارد. در غير اين صورت اهدف تربيتى حاصل نخواهد شد.

در اين فصل به صورت مختصر برخى از مهم ترين خصوصيات نوجوانان مورد اشاره قرار مى گيرد.

شناخت خصوصيات نوجوانان

دربـاره سـن نوجوانان ، نظرات مختلفى است ؛ امّا كارشناسان امور تربيتى معتقدند سنّ 12 تا 16 سـالگـى بـراى پـسـران و 10 تـا 14 سـالگـى بـراى دخـتـران ، سـن نـوجـوانـى اسـت .

در ايـن دوران تـغـيـيـرات جسمى همراه با تحولات روحى و بحران هيجانات و دگرگونى ها، در شـخـصـيـت نـوجـوان بـه سـرعـت انـجـام مـى گـيـرد و مـى تـوان گـفـت كـه ايـن مـرحـله از مـراحـل حـيـات انـسان از مهم ترين مراحل شكل گيرى و تثبيت شخصيت آنان بوده و از دشوارترين مراحل سازگارى محسوب مى شود.

نـوجـوانـان داراى ويـژگـى هـا و خـصـوصـيات متعدد و مختلفى هستند كه در دوران بسيار كوتاه نـوجوانى ظهور مى يابد. لذا شناخت اين ويژگى ها و هدايت و تربيت آنها مى تواندنقش حياتى در سعادت يا شقاوت آنان داشته باشد.

دوران نوجوانى دوران رشد عواطف و احساسات ، خواستن و توقعات ، تلاش و جنب و جوش ، رشد و شكوفايى استعدادها، هوشيارى و ابتكار، كنجكاوى و بيدارى ، الگوپذيرى و قهرمان خواهى اسـت . دوران هـيـجـان و بـيـقـرارى ، افـراط و تـنـدروى ، غـرور و بـلنـدپروازى ، ماجراجويى و پـرخاشگرى ، بدبينى و انزواطلبى ، گريزپايى و سبقت جويى ، بى باكى و تهور، اوهام و خيال ، خودنمايى و انكار، طرد و تمكين است .:: ادامه مطلب
نماز و فرهنگ بين الملل
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : شنبه 8 فروردین 1388 

مقدمه

انسان به عنوان موجودي ذي شعور و خلاق، متناسب با سير و درجه رشد تكامل خود محتاج دانستن است. اين احتياج او را وادار به طرح پرسشهايي متعدد و متفاوت مي كند، پرسشهايي كه مي تواند از پيدايش وجود شروع، و تا هدف و انتهاي آن ادامه پيدا كند. اين پرسشها عبارتند از: اين جهان چيست؟ چگونه مي توان در اين جهان جاودان ماند؟ امور مطلوب و پسنديده در اين جهان چيست؟ رابطه و نسبت انسان با آنچه وجود دارد، چيست؟ (از كجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ وطن اصلي و نهايي من كجاست؟ تكليف من در اين جهان چيست؟ و ...آگاهي و پاسخ به اين سؤالات است كه پايه فرهنگ يعني نظام نمادين، معاني، انديشه هاي منظم و متنوع بشري را در خلال زمان تشكيل مي دهد. هر فرهنگي که بتواند زمينه بيشتري جهت طرح اين پرسشها فراهم نموده و پاسخهايي مستدل، قانع كننده و شيوا به آنها بدهد, از ارجحيت بيشتري برخوردار است؛لذا ضرورت دارد كه آن فرهنگ را پذيرفته و دروني كنيم.

ما اعتقاد داريم نماز مي تواند فرهنگي را ايجاد نمايد كه براي طرح سؤالات، دانستن و علم و ياد گيري ارزش فراواني قائل است در حالي که پاسخهايي شفاف، مستدل، منسجم و شيوا به سؤالات انسان مي دهد.

نماز و فرهنگ بين المللي آن

علماي علوم اجتماعي و انسان شناسي تعاريف متعدد و بسيار زيادي از فرهنگ ارائه نموده اند. با وجود اين تعدد و تنوع، مي توان وجوه مشتركي را بين اين تعاريف پيدا نمود و آن اين است که روي دو مؤلفه تأكيد زياد شده كه عبارتست از: نمادها و انديشه ها. نمادها خود را در قالب زبان و مفاهيم نشان مي دهد.

انديشه ها شامل چهار جزء است:

الف: باورها، اعتقادات و پنداشتها

ب: ارزشها

ج: تكليف انسان نسبت به آنچه وجود دارد.

د: فن و چگونگي انجام كارها و امور[1]

با توجه به محتواي نمادها و انديشه ها مي توان گفت كه آنها در مجموعه مباحث شناخت شناسي، جهان بيني و ايدئولوژي جاي مي گيرند. پس با بررسي شناخت شناسي، جهان بيني و ايدئولوژي اسلام مي توان با نمادها و انديشه هاي موجود در اسلام يا به زبان ديگر با فرهنگ اسلام آشنا شد. نظر به اينكه نماز صورت و حقيقت دين[2] و بيان كننده تمام دين است،[3] و كاركرد آن مجزا از اسلام نيست؛ لذا نماز بيان كننده شناخت شناسي، جهان بيني و ايدئولوژي اسلام است.:: ادامه مطلب
آثار مادي و معنوي نماز
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 4 فروردین 1388 

در بهسازي زندگي

نماز از جمله عباداتي است كه اثرات مادي و معنوي بسيار زيادي در زندگي بشر دارد. مقدمات نماز از هنگام وضو تا پايان نماز هر كدام جزء به جزء فوايد و آثاري دارد كه در اين جا قادر به بيان همه­ي آن ها نيستيم و تنها به نكاتي چند اشاره مي­كنيم.

آثار بهداشتي نماز از جمله صحيح بودن پاك نگه داشتن بدن، لباس و جاي نماز و پرهيز از نجاست­ها كه موجب زدودن ميكروب­ها و آلودگي­ها از محيط زندگي و حفظ بهداشت جسماني است.

وضو سمبل طهارت عمومي بدن و موجب نشاط و سلامت است و مانند غسل، داراي آثار روحي و معنوي است و در پيشگيري و درمان بيماري هاي جسمي و رواني، اثر دارد.

البته نبايد اعمال عبادي را به خاطر اين فوايد اجرا كرد كه موجب بطلان آن خواهد شد، زيرا اگر كسي غسل و وضو كند. تا ضمن آن خنك شود يا از فوايد بهداشتي آن بهره­مند شود و يا قيام و ركوع و سجود كند تا ضمن آن حركات ورزش و نرمش اجرا كند نماز شرك­آلود خوانده است.

نماز بزرگ­ترين و محكم­ترين پناه­گاه معنوي است. نماز كه مشتمل بر عقل، علم، اختيار حس مسئوليت، اتكا به حضرت حق و قدرت بي­انتهاي او و قطع اميد از اغيار است. بزرگ­ترين و محكم­ترين سنگر اطمينان و آرامش و استنقاي روح انسان است.

از جمله آثار اخلاقي و تربيتي نماز پيام پرورشي پروردگار است. نماز بازدارنده از بدي­ها، معراج هر مومن پاكيزه، مايه­ي نزديكي هر انسان پرهيزگار به خدا، پاك­كننده گناهان، شستشو دهنده­ي جسم و جان، خاموش كننده­ي آتش دوزخ، بن اسلام، پايه دين، نردبان رسيدن به اوج كمال و انسانيت، مهم­ترين نماد دين، بهترين كارها و معيار سنجش اعمال است. اگر نماز قبول شود كارهاي ديگر هم پذيرفته مي­شود و اگر نماز رد شود كارهاي ديگر نيز مردود است.

وقت­شناسي و زمان­سنجي از مهم­ترين عوامل پيشرفت جوامع بشري است برنامه­ريزي هاي شخصي و اجتماعي بدون سنجيدن زمان و اوقات مناسب هر كار ممكن نيست و مي­توان گفت نماز وقت شناسي و زمان سنجي است.

نماز خواندن داراي خاصيت خودتاثيري و خودالقايي است. همان­طور كه از طريق تلقين مي­توانيم بر ديگران اثر بگذاريم. گاهي مي­توانيم خود را نيز تحت تاثير تلقين­هاي خود قرار دهيم. اسلام كه واقع­بيني خاص خود را دارد با وضع نماز و تنظيم برنامه آن، بهترين دستور علمي و عملي را براي تلقين حقايق و خوبي­ها به نمازگزار تدارك ديده است و با مقرركردن آن مسلمانان را موظف كرده است كه در هر شبانه روز پنج بار به خود تاثيري بپردازند و تلقين كننده­ي آن حقايق و خوبي­ها و وظيفه­ها به نفس خود باشند.

نماز برطرف كننده­ي كبر است. امام علي(ع) فرمودند: خدا، ايمان را براي پاك­كردن از نجاست شرك و نماز را براي پاكيزه كردن از پليدي كبر واجب كرد.

رسول خدا(ص) فرمود: «شيطان پيوسته تا وقتي­كه فرزند آدم بر نمازهاي پنج­گانه محافظت و مواظبت دارد از وي ترسان است و چون نمازها را ضايع كند بر او دلير مي­شود و او را در گناهان بزرگ مي­اندازد.»

نماز عامل سازنده­اي است كه پايداري و مقاومت انسان را در برابر فراز و نشيب هاي زندگي حفظ مي­كند و نمازگزار در برابر هر خير و شر، خوبي بدي، خويش را حفظ نموده و با هر بادي نمي­لرزد.

نماز حسّ مسئوليت و تقوا و پرهيزكاري و خداترسي و حق­شناسي را در انسان زنده مي­كند. نماز انسان را به ياد خدا و ياد دادگاه عدل او مي­اندازد. و گرد غبار خودپسندي و خودپرستي را از صفحه­ي دل او مي­شويد و او را از جهان محدود بيرون آورده و به جهان ماوراي طبيعت و به عالم پاكي­ها متوجه مي­سازد.

نماز وسيله­اي است كه انبياء(ع) و اولياي الهي در رفع هر مشكلي و دفع هر شرّي و دور ماندن از هر دشمني از آن استمداد مي­نمودند. نماز انسان را به قدرت لايزالي پيوند مي­دهد كه همه­ي مشكلات براي او سهل و آسان مي­شود، همين احساس سبب مي­شود كه انسان در برابر حوادث نيرومند و خونسرد باشد. نماز يك نهر روان و يك چشمه­ي كوثر است هم آتش­هاي گذشته را خاموش مي­كند و هم نمي­گذارد انسان بعداً گرفتار آتش شود هم جلوي بدي­ها را مي­گيرد و هم آن بدي هاي گذشته را از بين مي­برد يكي از بارزترين ذكر خداوند نماز است، عشق و محبت به خداست كه علاقه به امور دنيوي را از دل خارج مي­كند و شوق لقاي حق تعالي را در دل زنده­تر مي سازد. رسول خدا(ص) فرمودند: نماز اسلحه­اي است در برابر كافر.

نماز باعث بركت و رحمت الهي است خداوند سبحان در سوره ي انفال آيه 2و 3، پنج صفت براي مومنان بيان مي­كند كه يكي از آن اوصاف اقامه­­ي نماز است يعني نه تنها خود نماز مي­خواند بلكه ديگران را هم وادار به نماز مي­كند بعد براي آن ها چهار پاداش ذكر مي­كند كه يكي از آن پاداش­ها رزق كريم است لذا مي­فرمايد: «رزق كريم»

آثار نماز در عالم برزخ( قبر):

رسول خدا(ص) فرمودند: «نماز بين نمازگزاران و عزرائيل (سلام ا عليه) فرشته ي مرگ، شفاعت مي­كند. (تا نمازگزار راحت­تر جان بدهد)

«نماز در قبر مونس و همدم نمازگزار است»، « نماز فرش نمازگزار در قبر مي­شود».

آثار نماز در قيامت:

رسول خدا(ص) فرمود: «نماز واقعي و با حضور قلب در روز قيامت تاجي بر سر نمازگزاران است»، «نماز واقعي و با حضور قلب (در روز قيامت) نور چهره­ي نمازگزاران است»، «نماز با حضور دل، روز قيامت پوشش و مانعي بين نمازگزار و آتش دوزخ مي­گردد».

اميد است كه خداوند متعال ما را از نمازگزاران واقعي قرار دهد.

به قلم: رقيه گرگين - دانشجوي رشته ي شيمي كاربردي دانشگاه زاهدان:: ادامه مطلب
 
» تعداد مطالب : 2884
» کل نظرات : 135
» بازديد کل : 2486953
» تاريخ ايجاد وبلاگ :
شنبه 30 دی 1391 
» آخرين بروز رساني :
سه شنبه 19 دی 1396