داستانهای کوتاه جنگ تحمیلی

خوشا آنان که با شهادت رفتند