داستانهای کوتاه جنگ تحمیلی

خوشا آنان که با شهادت رفتند

بروجرد

این رسم مانبودکه زیاران جداشویم
توفیقمان نبودکه شبیه شماشویم
رفتیدخوش بحال شمایادمان کنید
شاید که بانسیم دعایتان دواشویم . 

پادگان مهندسی بروجرد و گروه 411 مهندس رزمی این شهرستان 29 تیر ماه 1396 میزبان دو شهید گمنام خواهد بود . 

منبع : ایرنا


[سه شنبه 20 تیر 1396 ]  [03:12 ق.ظ]  [احمد یوسفی ]